Àmbits d’actuació

Castelló Poble 2030 s’estructura en 5 eixos temàtics que condensen el conjunt d’objectius i reptes que es plantegen a l’Agenda Urbana Espanyola.

Castelló Poble saludable

Patrimoni natural i cultural, millora de la resiliència i desenvolupament sostenible

Castelló Poble saludable

Pla de protecció, restauració, recuperació paisatgística del parc natural de la Font Amarga i l’entorn del riu Albaida

Adoptar mesures de conservació, millora i protecció de la naturalesa i del patrimoni natural: flora, fauna, paisatge i ecosistemes existents. A tals efectes es proposa l’adopció de mesures dirigides a reduir l’ús d’herbicides químics, la millora dels hàbitats dels pol·linitzadors en les àrees urbanes i periurbanes, etc., així com aplicar metodologies i programes de seguiment de la biodiversitat urbana.

Restauració de camins rurals i creació d’una xarxa de corredors verds i sendes ciclopeatonals

Organitzar i dissenyar les xarxes d’infraestructures verdes i blaves tenint en compte criteris de connectivitat ecològica i de les característiques geomorfològiques del territori, amb l’objectiu d’optimitzar la prestació de serveis ecosistèmics als ciutadans. Això implica, també, delimitar i identificar els elements que constitueixen aquestes infraestructures i establir mesures per a la seva restauració, conservació i gestió, a escala regional, local i de barri.

Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible (PACES)

Posar en marxa plans d’emergència enfront del canvi climàtic i, més àmpliament, plans d’acció pel clima i l’energia sostenible.

Estratègia de mitigació d’impactes ambientals

Fomentar las actuaciones de prevención y adaptación en aquellos suelos urbanizados susceptibles de ser afectados por riesgos naturales.

Creació d’una cooperativa energètica local per al desplegament d’energies renovables

Donar suport a la transició energètica en i de les ciutats: en elles estan les claus. La generació distribuïda i l’autoconsum d’energia en l’àmbit urbà són eines bàsiques per a aquest canvi de model energètic.

Pla de renovació i optimització de la gestió del cicle de l’aigua

Adoptar mesures per a disminuir el consum d’aigua i de la despesa energètica i emissions associats a la distribució i tractament del recurs.

Reutilització de podes i foment del compostatge mitjançant la creació d’una fàbrica de biomassa

Reservar des del planejament les zones més adequades per a solucionar els problemes de recollida i tractament dels residus i garantir que existeixin, en quantitat i qualitat suficients. Especialment, haurien de preveure’s reserves de sòl per a compostatge i tractament de residus vegetals i bioresidus.

Castelló Poble pròsper

Benestar, revitalització urbana i creixement socioeconòmic

Castelló Poble pròsper

Pla de regeneració urbana, foment d’espais verds i millora de l’accessibilitat per a fomentar espais sostenibles, inclusius, diversos i saludables.

Garantir la regeneració urbana integrada, de manera que les operacions físic-urbanístiques estiguin vinculades amb programes socials, educatius i laborals, actuant de manera prioritària.

Rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric i cultural

Utilitzar mecanismes que permetin aconseguir sinergies entre els diferents tipus d’intervenció en els edificis: manteniment, accessibilitat, eficiència energètica, etc. Es tracta de potenciar l’actuació integral sobre ells.

Plataforma rural d’impuls de l’economia local

Afavorir les activitats econòmiques en l’àmbit rural i la producció local, l’alimentació de proximitat -per a aconseguir la màxima interconnexió entre els àmbits rural i urbà- i tractar de limitar al màxim el transport dels aliments per a consumir menys recursos i afavorir l’alimentació de temporada més sana i mediambientalment més recomanable.

Castelló Poble inclusiu

Cohesió social, equitat i reducció del risc de pobresa i exclusió

Castelló Poble inclusiu

Programa d’acompanyament, cures i envelliment actiu i saludable per a persones majors

Donar suport a la “mobilitat de la cura” assegurant que els viatges vinculats a cura d’altres persones i el manteniment de la llar es puguin desenvolupar en el menor temps possible, en les franges horàries requerides i amb un cost assumible.

Pla d’igualtat de gènere

Integrar transversalment de manera activa el principi d’igualtat de tracte per origen racial o ètnic, discapacitat, identitat sexual, orientació sexual i de gènere, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i el principi d’igualtat de gènere en l’elaboració, execució i seguiment de les disposicions normatives, en la definició i pressupostos de les polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats, considerant sistemàticament les prioritats i necessitats pròpies de les dones, tenint en compte la seva incidència en la seva situació específica, a fi d’adaptar-les per a eliminar els efectes discriminatoris i promoure la igualtat.

Pla local de joventut

Adoptar mesures de prevenció i lluita contra l’abandó escolar.

Pla municipal de cohesió i inclusió social (PMICS)

Incloure en els plans i programes de caràcter social que s’elaborin i aprovin mesures per a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes i els compromisos específics per a dur a terme les mesures que combaten els efectes negatius i els obstacles que tenen les dones a conseqüència de les múltiples discriminacions.

Creació d’un centre social polivalent i intergeneracional, per a fins socials, comunitaris i interculturals

Promoure l’assequibilitat dels serveis municipals per als col·lectius més vulnerables.

Foment de rehabilitació d’habitatges i l’ocupació a preus assequibles

Impulsar la creació de parcs públics i privats d’habitatge a preus assequibles, que permetin atendre, especialment, les necessitats de les persones més vulnerables mitjançant el lloguer. En concret, disposar d’un parc d’habitatge social suficient per a atendre les situacions de major vulnerabilitat social. Entre aquestes últimes, també les de les persones a les quals ha sobrevingut una discapacitat (per accident, esdeveniment de salut, envelliment, etc.), que, per aquesta raó, ja no poden romandre en l’habitatge en la qual residien.

Foment d’un parc d’habitatge públic i incentivar l’accés amb finalitats socials

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las personas más vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la vivienda en la que residían.v

Castelló Poble próxim

Movilitat urbana i proximitat

Castelló Poble próxim

Estratègia de mobilitat urbana sostenible i inclusiva

Adoptar mesures a través de plans de mobilitat urbana sostenible, per a reduir els viatges en transport privat, fomentar els sistemes de transport públic eficients i millorar la qualitat dels desplaçaments per als vianants. En aquests plans hauria de fixar-se la prioritat per als vianants en la circulació urbana.

Creació d’un parc escolar de sensibilització i educació viària i cívica

Adoptar mesures a través de plans de mobilitat urbana sostenible, per a reduir els viatges en transport privat, fomentar els sistemes de transport públic eficients i millorar la qualitat dels desplaçaments per als vianants. En aquests plans hauria de fixar-se la prioritat per als vianants en la circulació urbana.

Castelló Poble obert

Innovació digital i millora dels instruments de governança

Castelló Poble obert

Estratègia smart Castelló

Adoptar mesures a través de plans o estratègies que afavoreixin la incorporació de les noves tecnologies del coneixement (Big data i Data Mining, Intel·ligència Artificial) en la gestió urbana per a avançar en un model urbà intel·ligent. També haurien d’establir-se estratègies que avancin en un model de territoris intel·ligents.

Estratègia de modernització per a una governança oberta i transparent

Fomentar el govern obert i transparent (portals dades obertes) que es recolza en la tecnologia per a aconseguir qualitat i eficiència en els seus serveis i activitat i per a incentivar la participació ciutadana en els processos de decisió que afecten la ciutat.

Programa de promoció i formació digital de Castelló

Millorar la formació especialitzada en aquestes matèries, tant per part dels empleats públics com de la societat en general.

Pla general estructural i d’ordenació detallada

Millorar el sistema tradicional de planejament urbanístic, dotant de major caràcter estratègic als Plans Generals i remetent l’ordenació detallada al planejament de desenvolupament, que és més àgil i flexible en la seva modificació i revisió.

Impuls de la participació ciutadana, l’associacionisme i el voluntariat, mitjançant la creació d’un pla local de participació pública

Garantir un procediment participatiu obert a tota la ciutadania que sigui previ al procediment formal d’elaboració dels instruments d’ordenació territorial i urbanística com a manera d’assegurar una veritable participació ciutadana.

Capacitació municipal per a la captació de fons i gestió de projectes estratègics mitjançant un pla de subvencions, programa de formació i constitució d’una oficina tècnica

Fomentar els cursos i programes de formació relacionats amb les temàtiques nacionals i internacionals que engloben les agendes urbanes, per als tècnics responsables, en les Administracions públiques, de dur a terme la seva implementació.

Pla d’educació i sensibilització ciutadana en matèria mediambiental, climàtica, cívica i cultural

Fomentar l’educació, formació i la sensibilització ciutadana específicament en matèria d’urbanisme, i de manera particular tractar de generar una cultura de la conservació, manteniment i rehabilitació del patrimoni edificat i construït (tant el comú, com el privat).

Formulari de contacte

    Contacte
    <br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: grid_item_title_3 in <b>/home/www/castellodelaribera.es/usuarios/web2030/public_html/wp-content/themes/castellopoble2030/footer.php</b> on line <b>44</b><br />

    Avancem junts cap a un Castelló més sostenible.